تولید صنعتی جهان در فصل نخست 2023

نوع گزارش: تولید صنعتی جهان در فصل نخست 2023 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/30

تولیدات صنعتی جهان در سال 2019

نوع گزارش: تولیدات صنعتی جهان در سال 2019 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/02/28