فن‌تجارت؛ فرصتی برای تحول تجارت جهانی

نوع گزارش: فن‌تجارت؛ فرصتی برای تحول تجارت جهانی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/09/20

IRAN-RUSSIA

نوع گزارش: IRAN-RUSSIA | تهیه کننده: Mahsa Rajabi Nejad | تاریخ انتشار: 1401/03/07

IRAN-INDIA

نوع گزارش: IRAN-INDIA | تهیه کننده: Mahsa Rajabi Nejad | تاریخ انتشار: 1401/03/02

Iran Economic Indicators

نوع گزارش: Iran Economic Indicators | تهیه کننده: Foroogh Karimi-Amirkiasar & Mahsa Rajabi Nejad | تاریخ انتشار: 1399/10/21

Infographic- Trade between IRAN and the EU in the first two months of 2020

نوع گزارش: Infographic- Trade between IRAN and the EU in the first two months of 2020 | تهیه کننده: Foroogh Karimi-Amirkiasar | تاریخ انتشار: 1399/02/17