محرک‌های اعتماد جامعه به نهادهای عمومی

نوع گزارش: محرک‌های اعتماد جامعه به نهادهای عمومی | تهیه کننده: پریسا مطرانلویی | تاریخ انتشار: 1401/09/09

چشم انداز بهبود نامتوازن اقتصاد جهان

نوع گزارش: چشم انداز بهبود نامتوازن اقتصاد جهان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/27

رویکردها درحوزه سیاست‏ های حمایتی بخش کشاورزی

نوع گزارش: رویکردها درحوزه سیاست‏ های حمایتی بخش کشاورزی | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/07/28

چشم ‏انداز کارآفرینی و بنگاه‏ های کوچک و متوسط

نوع گزارش: چشم ‏انداز کارآفرینی و بنگاه‏ های کوچک و متوسط | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/06/03

عملکرد نهادها در مقابله با کووید-19 در کشورهای OECD

نوع گزارش: عملکرد نهادها در مقابله با کووید-19 در کشورهای OECD | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/05/24

اقدامات حمایتی دولت‏ ها طی بحران کووید-19 (براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی-OECD)

نوع گزارش: اقدامات حمایتی دولت‏ ها طی بحران کووید-19 (براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی-OECD) | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/05/16

چشم انداز کشاورزی تا سال 2030 (براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)

نوع گزارش: چشم انداز کشاورزی تا سال 2030 (براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/04/26

وضعیت اقتصاد کشورهای OECD در پایان سال 2020

نوع گزارش: وضعیت اقتصاد کشورهای OECD در پایان سال 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/12

اقتصاد ترکیه واصلاحات آن

نوع گزارش: اقتصاد ترکیه واصلاحات آن | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/08

اصلاحات اقتصادی برزیل (توصیه ‏های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)

نوع گزارش: اصلاحات اقتصادی برزیل (توصیه ‏های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/10/23

تنظیم ‏گری بازار محصول و نحوه ارزیابی آن

نوع گزارش: تنظیم ‏گری بازار محصول و نحوه ارزیابی آن | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/23

چشم‌انداز اقتصاد جهان از منظر OECD دسامبر 2020

نوع گزارش: چشم‌انداز اقتصاد جهان از منظر OECD دسامبر 2020 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/09/12

چشم‏ انداز کشاورزی منطقه آسیا و خاورمیانه تا سال 2029

نوع گزارش: چشم‏ انداز کشاورزی منطقه آسیا و خاورمیانه تا سال 2029 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/06/10

ارزیابی سیاست‏ های بخش کشاورزی از نگاه OECD

نوع گزارش: ارزیابی سیاست‏ های بخش کشاورزی از نگاه OECD | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/05/08

وضعیت اشتغال و امنیت شغلی در کشورهای عضو OECD پس از بحران کووید-19

نوع گزارش: وضعیت اشتغال و امنیت شغلی در کشورهای عضو OECD پس از بحران کووید-19 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/04/28

پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط در گرجستان

نوع گزارش: پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط در گرجستان | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/11/19

مالیات بر انرژی‏ در کشورهای عضو OECD

نوع گزارش: مالیات بر انرژی‏ در کشورهای عضو OECD | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/07/16

چشم انداز بخش کشاورزی ایران از نگاه OECD

نوع گزارش: چشم انداز بخش کشاورزی ایران از نگاه OECD | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/06/12

بررسی صادرات ماهیانه ایران و سایر کشورها

نوع گزارش: بررسی صادرات ماهیانه ایران و سایر کشورها | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1398/06/09

کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در فصل دوم 2019

نوع گزارش: کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورهای عضو OECD در فصل دوم 2019 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/06/06

نقش کمرنگ درآمدهای مالیاتی و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران

نوع گزارش: نقش کمرنگ درآمدهای مالیاتی و وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1398/02/04