زراعت در استان تهران طی سال زراعی 1400-1399

نوع گزارش: زراعت در استان تهران طی سال زراعی 1400-1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/08/14

وضعیت زراعت کشور در سال 1400

نوع گزارش: وضعیت زراعت کشور در سال 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/08/14

وضعیت درآمدهای مالیاتی سال 1399 و هفت ماهه نخست 1400

نوع گزارش: وضعیت درآمدهای مالیاتی سال 1399 و هفت ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/20

تسهیلات پرداختی بانک‏ ها طی دهه 1399-1390

نوع گزارش: تسهیلات پرداختی بانک‏ ها طی دهه 1399-1390 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/04/07

مطالبات غیرجاری سیستم بانکی- پاییز 1399

نوع گزارش: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی- پاییز 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/03/23

شاخص بهای تولیدکننده صنعت ساخت

نوع گزارش: شاخص بهای تولیدکننده صنعت ساخت | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/02/18

تجارت کالایی ایران در سال 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در سال 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/02/06

وضعیت تورم بخش مسکن خانوارهای شهری در زمستان 1399

نوع گزارش: وضعیت تورم بخش مسکن خانوارهای شهری در زمستان 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/02/05

خلاصه وضعیت تجارت سال 1399

نوع گزارش: خلاصه وضعیت تجارت سال 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/01/11

تورم سال 1399

نوع گزارش: تورم سال 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/01/01

خلاصه عملکرد معاونت بررسی‏ های اقتصادی در سال 1399

نوع گزارش: خلاصه عملکرد معاونت بررسی‏ های اقتصادی در سال 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/12/26

تجارت کالایی ایران و عراق طی 10 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و عراق طی 10 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/11

عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی ده ماهه 1399

نوع گزارش: عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی ده ماهه 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/12/04

حداقل تورم موردانتظار برای سال 1399

نوع گزارش: حداقل تورم موردانتظار برای سال 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/12/02

تسهیلات پرداختی بانک ها- فصل سوم 1399

نوع گزارش: تسهیلات پرداختی بانک ها- فصل سوم 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/12/02

وضعیت پروانه‏ های ساختمانی در فصل تابستان 1399

نوع گزارش: وضعیت پروانه‏ های ساختمانی در فصل تابستان 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/29

مطالبات غیر جاری بانک‏ ها - تابستان 1399

نوع گزارش: مطالبات غیر جاری بانک‏ ها - تابستان 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/11/25

مروری بر وضعیت تراز پرداخت‏ ها در نیمه نخست 1399

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تراز پرداخت‏ ها در نیمه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/21

وضعیت سپرده‏ های بانکی تا پایان آذر 1399

نوع گزارش: وضعیت سپرده‏ های بانکی تا پایان آذر 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/19

وضعیت گردشگری ایران در تابستان 1399

نوع گزارش: وضعیت گردشگری ایران در تابستان 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/15

تغییرات شاخص بهای تخم‏ مرغ خوراکی و مرغ گوشتی در سال 1399

نوع گزارش: تغییرات شاخص بهای تخم‏ مرغ خوراکی و مرغ گوشتی در سال 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/11/11

تجارت کالایی ایران و چین طی 9 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و چین طی 9 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/30

تجارت کالایی ایران طی سه فصل نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران طی سه فصل نخست 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/10/17

بازار مسکن شهر تهران آذر 1399

نوع گزارش: بازار مسکن شهر تهران آذر 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/14

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 9 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 9 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/10/09

عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی هشت ماهه 1399

نوع گزارش: عملکرد تجارت ایران با اوراسیا طی هشت ماهه 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/10/06

کالاهای مهم صادراتی ایران به مقاصد منتخب (طی هشت ماهه نخست 1399)

نوع گزارش: کالاهای مهم صادراتی ایران به مقاصد منتخب (طی هشت ماهه نخست 1399) | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/29

وضعیت صادرات و واردات کالایی ایران به کشورهای همسایه و مجاور طی 8 ماهه نخست 1399

نوع گزارش: وضعیت صادرات و واردات کالایی ایران به کشورهای همسایه و مجاور طی 8 ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/12

تولید برق در فصل نخست 1399

نوع گزارش: تولید برق در فصل نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/08

تورم مصرف‏ کننده در آبان 1399

نوع گزارش: تورم مصرف‏ کننده در آبان 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/08

مروری بروضعیت تراز پرداخت‏ ها در فصل نخست 1399

نوع گزارش: مروری بروضعیت تراز پرداخت‏ ها در فصل نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/05

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 8 ماهه 1399

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 8 ماهه 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/09/05

مطالبات غیرجاری بانک‏ ها در بهار 1399

نوع گزارش: مطالبات غیرجاری بانک‏ ها در بهار 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/09/03

شاخص تولید کارگاه‏ های بزرگ صنعتی در بهار 1399

نوع گزارش: شاخص تولید کارگاه‏ های بزرگ صنعتی در بهار 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/03

تغییر قیمت مصالح ساختمانی منتخب در شهر تهران طی نیمه نخست 1399

نوع گزارش: تغییر قیمت مصالح ساختمانی منتخب در شهر تهران طی نیمه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/08/21

شیب تند صادرات کالای غیرنفتی ایران در مهر ماه 1399

نوع گزارش: شیب تند صادرات کالای غیرنفتی ایران در مهر ماه 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/08/14

تجارت غیرنفتی ایران و عراق طی 5 ماهه 1399

نوع گزارش: تجارت غیرنفتی ایران و عراق طی 5 ماهه 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/08/05

وضعیت مصرف ارز ترجیحی طی هفت ماهه 1399

نوع گزارش: وضعیت مصرف ارز ترجیحی طی هفت ماهه 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/08/05

تولید دام و فرآورده های دامی منتخب طی تابستان 1399

نوع گزارش: تولید دام و فرآورده های دامی منتخب طی تابستان 1399 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/07/28

شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار 1399

نوع گزارش: شاخص قیمت تولیدکننده در فصل بهار 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/07/27

وضعیت بازار کار کشور و استان تهران در تابستان 1399

نوع گزارش: وضعیت بازار کار کشور و استان تهران در تابستان 1399 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/07/23

صادرات محصولات منتخب خشکبار طی پنج ماهه نخست 1399

نوع گزارش: صادرات محصولات منتخب خشکبار طی پنج ماهه نخست 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/07/22

وضعیت درآمدهای مالیاتی کشور در بهار 1399

نوع گزارش: وضعیت درآمدهای مالیاتی کشور در بهار 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/07/16

تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی 5 ماه نخست 1399

نوع گزارش: تجارت کالای بدون نفت خام ایران طی 5 ماه نخست 1399 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/06/19

استمرار رشد بهای کالاهای صنعتی در فصل بهار 1399

نوع گزارش: استمرار رشد بهای کالاهای صنعتی در فصل بهار 1399 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1399/06/15

تراکنش‏ های خرید از طریق پایانه فروش و آنلاین در 4 ماهه نخست سال 1399

نوع گزارش: تراکنش‏ های خرید از طریق پایانه فروش و آنلاین در 4 ماهه نخست سال 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/06/01

اینفوگرافیک تراکنش ‏های خرید از طریق موبایل، پایانه فروش و اینترنت در بهار 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک تراکنش ‏های خرید از طریق موبایل، پایانه فروش و اینترنت در بهار 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/05/07

اینفوگرافیک تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در بهار 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک تجارت کالایی (بدون نفت خام) ایران در بهار 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/05/04

اینفوگرافیک عملکرد سامانه نیما طی چهار ماه نخست 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک عملکرد سامانه نیما طی چهار ماه نخست 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/05/04

اینفوگرافیک درصد تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در خرداد ماه 1399

نوع گزارش: اینفوگرافیک درصد تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در خرداد ماه 1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/04/08

شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین 1399

نوع گزارش: شاخص قیمت مصرف کننده در فروردین 1399 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/02/03

تغییرات اعمال شده در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399

نوع گزارش: تغییرات اعمال شده در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1399 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/20

تحولات خرید و فروش ارز در سامانه نیما

نوع گزارش: تحولات خرید و فروش ارز در سامانه نیما | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1399/01/18