توصیه های اخیر صندوق بین المللی پول بر اساس تغییرات پیش-بینی رشد اقتصادی کشورها

 توصیه های اخیر صندوق بین المللی پول بر اساس تغییرات پیش-بینی رشد اقتصادی کشورها

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام