تولید صنعتی جهان در فصل نخست 2023

نوع گزارش: تولید صنعتی جهان در فصل نخست 2023 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1402/03/30

شاخص تولید صنعتی در اردیبهشت 1402

نوع گزارش: شاخص تولید صنعتی در اردیبهشت 1402 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/03/28

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب اردیبهشت 1402

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب اردیبهشت 1402 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1402/02/31

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب بهمن 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب بهمن 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/11/25

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب دی 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب دی 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/10/27

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب آذر 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب آذر 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/09/29

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب آبان 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب آبان 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/08/24

تولیدات صنعتی جهان در فصل دوم 2022

نوع گزارش: تولیدات صنعتی جهان در فصل دوم 2022 | تهیه کننده: فاطمه علیزاده آغ اسمعیلی | تاریخ انتشار: 1401/08/11

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب مهر 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب مهر 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/07/25

مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب شهریور 1401

نوع گزارش: مروری بر متغیرها و شاخص های اقتصادی منتخب شهریور 1401 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/06/28

تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم 2021

نوع گزارش: تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/21

تولید صنعتی جهان فصل سوم 2020؛ برگشتی قوی به همراه عدم قطعیت بالا

نوع گزارش: تولید صنعتی جهان فصل سوم 2020؛ برگشتی قوی به همراه عدم قطعیت بالا | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/19

تولید صنعتی جهان در فصل دوم 2020

نوع گزارش: تولید صنعتی جهان در فصل دوم 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/08/10

کاهش تولید صنعتی منطقه یورو در ژوئن 2019

نوع گزارش: کاهش تولید صنعتی منطقه یورو در ژوئن 2019 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1398/06/02

وضعیت آمارهای صنعتی استان تهران در سه ماهه نخست سال 1398

نوع گزارش: وضعیت آمارهای صنعتی استان تهران در سه ماهه نخست سال 1398 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/05/28

تولید صنعتی جهان در فصل اول سال 2019

نوع گزارش: تولید صنعتی جهان در فصل اول سال 2019 | تهیه کننده: طاهره کریمی دستنایی | تاریخ انتشار: 1398/03/25