شاخص مدیران خرید در ایران و جهان

نوع گزارش: شاخص مدیران خرید در ایران و جهان | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1402/11/23

اینفوگرافیک شاخص مدیران خرید صنعت جهان در ژوئیه 2020

نوع گزارش: اینفوگرافیک شاخص مدیران خرید صنعت جهان در ژوئیه 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/05/15

شاخص مدیران خرید ترکیبی جهان در آوریل 2020

نوع گزارش: شاخص مدیران خرید ترکیبی جهان در آوریل 2020 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/02/31