برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به 25 بهمن 1398

برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به 25 بهمن  1398

● مطالعه این گزارش به طور متوسط 11.4 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام