استمرار کاهش رشد تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم سال 2019

استمرار کاهش رشد تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم سال 2019

به‎طور کلی، رشد تولید صنعتی جهانی از سال 2018 در حال کاهش است و این روند در سه ماهه سوم سال 2019 نیز ادامه داشته است. رشد تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم سال 2019 نسبت به فصل مشابه سال قبل به 1.2 درصد کاهش یافته که نسبت به رقم مشابه در فصل قبل حدود 0.3 واحد درصد افزایش یافته است. در مدت مذکور چین با 5.1 درصد، کشورهای درحال توسعه و نوظهور با 0.2 درصد افزایش تولیدات صنعتی و کشورهای توسعه یافته صنعتی با 0.7- درصد کاهش تولیدات صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو شده ‏اند.گزارش حاضر با استفاده از اطلاعات فصلی سازمان یونیدو، به بررسی رشد تولیدات صنعتی به تفکیک گروه‎های کشوری و کالایی می‎پردازد.
●مطالعه این گزارش به طور متوسط 13.4 دقیقه زمان می برد.
طاهره کریمی دستنایی

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام