برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به 22 آذر 1398

برخی اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به 22 آذر  1398

● مطالعه این گزارش به طور متوسط 14.7 دقیقه زمان می برد.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام