شاخص بهای تولیدکننده در فصل بهار 1398

شاخص بهای تولیدکننده در فصل بهار 1398

● معکوس شدن روند کاهشی رشد فصلی شاخص کل بهای تولیدکننده در بهار 1398 نسبت به فصل زمستان 1397
● استمرار روند کاهشی رشد شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت ساخت برای دومین فصل متوالی در بهار 1398
● جهش شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در بهار 1398

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام