بررسی چالش‌ها و راهبردهای تجارت با کشورهای همسایه (مطالعه موردی: ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان)

بررسی چالش‌ها و راهبردهای تجارت با کشورهای همسایه (مطالعه موردی: ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان)

icon glass متوسط زمان لازم برای مطالعه گزارش: 45 دقیقه
pdf download دریافت فایل کامل گزارش
QRCode

گزارش حاضر به دنبال شناسایی چالش‌ها موجود و تبیین راهبردهای پیشنهادی در روابط تجاری ایران با کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان بوده است که هر چهار کشور جزو همسایگان ایران و هر یک از جنبه‌ای مهم و حائز اهمیت هستند. نکته شایان ذکر آن است که احصای چالش‌ها و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی در پاسخ به چالش های یاد شده متکی بر تحلیل داده های آماری روز و همچنین مصاحبه با سفرا، رایزنان و تجار فعال در حوزه بازرگانی خارجی کشور است. داده های آماری مورد استفاده به بررسی وضعیت کنونی و سوابق تجارت خارجی کشورهای ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق می پردازد.
رضا توکلی،امیرحسین عرب‌پور، محمد ذاکری نیا

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید

23744
ارسال پیام