زراعت در استان تهران طی سال زراعی 1400-1399

نوع گزارش: زراعت در استان تهران طی سال زراعی 1400-1399 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/08/14

وضعیت زراعت کشور در سال 1400

نوع گزارش: وضعیت زراعت کشور در سال 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/08/14

شاخص بهای تولیدکننده در سال 1400

نوع گزارش: شاخص بهای تولیدکننده در سال 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/03/18

بازار کار در سال 1400

نوع گزارش: بازار کار در سال 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/03/11

تجارت کالایی ایران در سال 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران در سال 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/02/04

گزارش عملکرد معاونت بررسی های اقتصادی در سال 1400

نوع گزارش: گزارش عملکرد معاونت بررسی های اقتصادی در سال 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1401/02/04

شاخص تولید صنایع بورسی اسفند 1400

نوع گزارش: شاخص تولید صنایع بورسی اسفند 1400 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/01/27

بازار کار در پایان سال 1400

نوع گزارش: بازار کار در پایان سال 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1401/01/27

تجارت کالایی سال 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی سال 1400 | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/01/09

تورم در اقتصاد ایران

نوع گزارش: تورم در اقتصاد ایران | تهیه کننده: مریم خزاعی | تاریخ انتشار: 1401/01/06

وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 9 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت اقلام دارویی و پزشکی طی 9 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/11/10

تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سال 1400

نوع گزارش: تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سال 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/11/04

مطالبات غیرجاری سیستم بانکی در تابستان 1400

نوع گزارش: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی در تابستان 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/11/02

تراز پرداخت‏ ها نیمه نخست 1400

نوع گزارش: تراز پرداخت‏ ها نیمه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/10/27

بازار کار در پاییز 1400

نوع گزارش: بازار کار در پاییز 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/21

تحولات تولید در کارگاه‏ های بزرگ صنعتی نیمه نخست 1400

نوع گزارش: تحولات تولید در کارگاه‏ های بزرگ صنعتی نیمه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/10/20

وضعیت تجارت طی 9 ماهه 1400

نوع گزارش: وضعیت تجارت طی 9 ماهه 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/13

تحولات تولید و تجارت برق در تابستان 1400

نوع گزارش: تحولات تولید و تجارت برق در تابستان 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/12

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 8 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 8 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/07

تحولات رشد اقتصادی طی نیمه نخست 1400 (بر اساس آمارهای بانک مرکزی)

نوع گزارش: تحولات رشد اقتصادی طی نیمه نخست 1400 (بر اساس آمارهای بانک مرکزی) | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/10/07

تامین مالی هشت ماهه نخست 1400

نوع گزارش: تامین مالی هشت ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/10/05

وضعیت تولید منابع آبی طی هشت ماهه 1400

نوع گزارش: وضعیت تولید منابع آبی طی هشت ماهه 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/27

وضعیت درآمدهای مالیاتی سال 1399 و هفت ماهه نخست 1400

نوع گزارش: وضعیت درآمدهای مالیاتی سال 1399 و هفت ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/20

تولید کالاهای منتخب صنعتی طی 7 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: تولید کالاهای منتخب صنعتی طی 7 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/14

تامین مالی هفت ماهه نخست 1400

نوع گزارش: تامین مالی هفت ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/08/30

مطالبات غیرجاری سیستم بانکی - بهار 1400

نوع گزارش: مطالبات غیرجاری سیستم بانکی - بهار 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/08/09

وضعیت انرژی‏ های تجدیدپذیر- شهریور 1400

نوع گزارش: وضعیت انرژی‏ های تجدیدپذیر- شهریور 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/08/03

تامین مالی نیمه نخست 1400

نوع گزارش: تامین مالی نیمه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/28

تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران طی نیمه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/07/25

چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران

نوع گزارش: چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/21

تولید کالاهای منتخب صنعتی طی 5 ماه نخست 1400

نوع گزارش: تولید کالاهای منتخب صنعتی طی 5 ماه نخست 1400 | تهیه کننده: علی اکبر ریاحی | تاریخ انتشار: 1400/07/20

تحولات تولید آب طی پنج ماه نخست 1400

نوع گزارش: تحولات تولید آب طی پنج ماه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/17

بازار کار در تابستان 1400

نوع گزارش: بازار کار در تابستان 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/07/12

مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی

نوع گزارش: مقایسه آمارهای رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/06/31

وضعیت انرژی‏ های تجدیدپذیر- مرداد 1400

نوع گزارش: وضعیت انرژی‏ های تجدیدپذیر- مرداد 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/06/22

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 5 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی 5 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/06/15

شاخص بهای کالاهای صادراتی طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: شاخص بهای کالاهای صادراتی طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/06/08

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 4 ماهه نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی 4 ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/06/07

وضعیت صادرات کالایی ایران به افغانستان طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: وضعیت صادرات کالایی ایران به افغانستان طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/05/19

تجارت محصولات پلیمری طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: تجارت محصولات پلیمری طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/05/19

تولید گوشت در بهار 1400

نوع گزارش: تولید گوشت در بهار 1400 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/05/17

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی چهار ماهه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی چهار ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/05/09

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/05/04

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فصل نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی فصل نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/04/05

مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماهه نخست 1400

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت کالایی ایران با کشورهای اوراسیا طی دو ماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/29

وضعیت بازار مسکن شهر تهران- اردیبهشت ماه 1400

نوع گزارش: وضعیت بازار مسکن شهر تهران- اردیبهشت ماه 1400 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1400/03/10

تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی دوماهه نخست 1400

نوع گزارش: تجارت کالایی بدون نفت خام ایران طی دوماهه نخست 1400 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/10

تورم اردیبهشت 1400

نوع گزارش: تورم اردیبهشت 1400 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/03/01

مروری بر لایحه بودجه 1400 (با تاکید بر بودجه عمومی)

نوع گزارش: مروری بر لایحه بودجه 1400 (با تاکید بر بودجه عمومی) | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1399/09/25