شاخص حقوق مالکیت ایران و جهان در سال2021

نوع گزارش: شاخص حقوق مالکیت ایران و جهان در سال2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/12/22

تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم 2021

نوع گزارش: تولیدات صنعتی جهان در فصل سوم 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/21

مروری بر وضعیت تجارت جهان طی 9 ماهه نخست 2021 با تاکید بر کشورهای گروه 20

نوع گزارش: مروری بر وضعیت تجارت جهان طی 9 ماهه نخست 2021 با تاکید بر کشورهای گروه 20 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/16

تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی سه فصل نخست 2021

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا طی سه فصل نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/09/07

وضعیت ایران در شاخص شکاف جنسیتی سال 2021

نوع گزارش: وضعیت ایران در شاخص شکاف جنسیتی سال 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/08/26

شاخص جهانی حاکمیت قانون 2021

نوع گزارش: شاخص جهانی حاکمیت قانون 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/08/25

چشم‏ انداز اقتصاد ایران - بانک جهانی- اکتبر 2021

نوع گزارش: چشم‏ انداز اقتصاد ایران - بانک جهانی- اکتبر 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/07/26

چشم ‏انداز اقتصاد ایران بر اساس آمار 12 اکتبر 2021 صندوق بین‏ المللی پول

نوع گزارش: چشم ‏انداز اقتصاد ایران بر اساس آمار 12 اکتبر 2021 صندوق بین‏ المللی پول | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/21

چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران

نوع گزارش: چشم انداز رشد و تورم جهان و ایران | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/07/21

تجارت جهانی در فصل نخست 2021

نوع گزارش: تجارت جهانی در فصل نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/04/12

تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا طی 4 ماه نخست 2021

نوع گزارش: تجارت کالایی ایران و ترکیه با اتحادیه اروپا طی 4 ماه نخست 2021 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/03/30

شاخص تاب ‏آوری اقتصادها در سال 2021

نوع گزارش: شاخص تاب ‏آوری اقتصادها در سال 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/25

آینده صنعت ساخت 2021

نوع گزارش: آینده صنعت ساخت 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/18

روند فصلی صادرات و واردات کالایی اقتصادهای در حال توسعه طی فصل پایانی 2019 الی فصل نخست 2021

نوع گزارش: روند فصلی صادرات و واردات کالایی اقتصادهای در حال توسعه طی فصل پایانی 2019 الی فصل نخست 2021 | تهیه کننده: | تاریخ انتشار: 1400/03/12

تجارت جهان در فصل نخست 2021

نوع گزارش: تجارت جهان در فصل نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/04

تجارت ایران و ترکیه در فصل نخست 2021

نوع گزارش: تجارت ایران و ترکیه در فصل نخست 2021 | تهیه کننده: مهسا رجبی نژاد | تاریخ انتشار: 1400/03/01

گرایشات سال 2021

نوع گزارش: گرایشات سال 2021 | تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر | تاریخ انتشار: 1399/11/04